„Opracowanie algorytmu automatyzacji procesu autoryzacji cyfrowej tożsamości z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej oraz technologii rejestrów rozproszonych (blockchain)”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu automatyzacji procesu autoryzacji cyfrowej tożsamości z wykorzystaniem systemów bankowości internetowej oraz technologii rejestrów rozproszonych (blockchain). Powstały w wyniku prac badawczo-rozwojowych algorytm umożliwia łatwe i szybkie autoryzowanie danych użytkownika za pomocą kluczy cyfrowych tworzonych na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem autorskiego blockchain iVoting.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uwierzytelniania danych osobowych użytkownika poprzez wykorzystanie systemu bankowego do potwierdzenia tożsamości.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Beneficjent: Carbonet Sp. z o. o.

Całkowita wartość projektu:485 979,76 zł
Wartość dofinansowania:335 839,67 zł
Okres realizacji: czerwiec 2020 – luty 2021